ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
0.0/5 rating (0 votes)

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Т.A Елида ТУРС од Охрид, отсекогаш се залага да ја почитува вашата приватност во големи мери, и сме тежнееле кон поголема ниво за заштита на Вашите лични податоци, во согласност со Законот за заштита на лични податоци, како и подзаконските акти за чија намена и се донесени согласно Законот за заштита на лични податоци.

Оваа политика на приватност (во понатамошниот текст- правилник) за заштита на Вашите лични податоци е со цел да Ве информираме за која цел ќе бидат прибавени Вашите податоци, како ќе се употребуваат, како и кои се Вашите права во врска со Вашите податоци кои ќе ги чуваме и применуваме.

 

Притоа,  Т.A Елида ТУРС - Охрид, се обврзува дека Вашите собрани лични подаотци кои ќе ни ги доверите, ќе бидат сихронизирани и употребени согласно овај Правилник, и истите нема да се продаваат, злоупотребуваат и да бидат позајмени или пренесувани на трети лица, освен во случаи кои се дефинирани со овај Правилник како и со Ваша претходна согласност.

Политиката на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите задачи и овластувања.  

За заштита од неовластен пристап и користење на личните податоци на своите корисници и субјектите за кои чуваме/обработуваме податоците, Т.A Елида ТУРС, ги презема сите потребни технички и организациски мерки, согласно Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр.42/20)  и подзаконските акти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци.

 

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор/обработувач на личните податоци е ЕЛИДА експорт-импорт ДООЕЛ ОХРИД.

Личните податоци ги обработуваме во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци и подзаконските акти.

 

Кои лични податоци се собираат?

Личните податоци ги собираме за конкретни, јасни и законски утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели и во согласност со  Законот за заштита на лични податоци. Податоците кои се собираат се лични податоци:

 

Како  ги собираме личните податоци?

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

Вашите податоци ги обработуваме за  конкретни, јасни и легитимни цели, во обем потребен за остварување на целите на обработката и нема да ги обработуваме Вашите лични податоци на начин што е спротивен со тие цели.

 

Категории на податоци кои се обработуваат:

 

Основ за обработка на личните податоци

Во согласност со важечкото законодавство за заштита на личните податоци, Вашите лични податоци може да бидат обработени ако:

 

Пренесување на корисници на лични податоци

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата веб страна, на трети лица, освен во следните случаи:

 

Кој има пристап до Вашите податоци?

Во нашата туристичка агенција, пристап до вашите податоци можат да добијат само оние лица на кои им се потребни тие информации за исполнување на нашите договорни и законски обврски и само до оној степен што е неопходен за исполнување на целта  на обработката.

 

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката со рокови на чување на личните податоци потребни за исполнување на целта на обработката.

Пресметка на роковите на чување и задржување на личните податоци, се заснова на следниве критериуми:

Некои од Вашите лични податоци потребно е да ги чуваме во архивите за да можеме да одговориме на какви било правни постапки и за време пропишано со важечките закони, за кој имате право да барате увид за Вашите лични податоци во секое време.

Доколку имате договор со нас, Вашите лични податоци се чуваат согласно рокот кој е определен во договорот што ги имате скулчено со нас.

 

Кои права имате како субјекти на лични податоци?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 

Право на поднесување на барање до АЗЛП  

Ако сметате дека начинот на кој друштвото ЕЛИДА експорт-импорт ДООЕЛ ОХРИД ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци како надзорно тело, согласно Законот за заштита на личните податоци.

 

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност подлежи на редовно преиспитување и по потреба ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.

 

Заштита од злоупотреби

Друштвото ги презема сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од неовластен пристап како и од нивна злоупотреба, користејќи редовни контроли и најнови технолошки механизми и достигнувања во оваа област.

Вашите лични податоци може да бидат обработени од трето лице – Обработувач само под услови предвидени со закон и само ако тој се согласи да ги примени истите технички и организациски безбедносни мерки.

925

Leave a comment

You are commenting as guest.